30-10-2018 12:42 GÜNDEM

CUM­HURİYET ÇOŞ­KU­SU, CUM­HURİYET MEY­DA­N'I­NI İNSAL SELİYLE DOLDU TA­ŞIR­DI!

Sebiha ARSLAN : Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 95. yıl dö­nü­mü Datça' da çe­şit­li et­kin­lik­ler­le coş­kuy­la kut­lan­dı. De­yi­m yerindey­se Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı insan se­liy­le doldu taştı.

 CUM­HURİYET ÇOŞ­KU­SU, CUM­HURİYET MEY­DA­N'I­NI İNSAL SELİYLE DOLDU TA­ŞIR­DI!


29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da ,ilk ola­rak 28 Ekim Pazar günü saat 13:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Ata­türk Anı­tı­na Çe­lenk Sunma Tö­re­ni ile baş­lan­dı.Tö­re­ne Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar , Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk sundu.
Çe­lenk­le­rin su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş tüm Şehit ve Ga­zi­le­ri­miz anı­sı­na 1 da­ki­ka­lık Saygı Du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ve İstik­lal Mar­şı­mız okun­du.Gö­rev­li iki er ta­ra­fın­dan Şanlı Bay­ra­ğı­mız gön­de­re çe­kil­di. Tö­re­ne Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç,Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, Pro­to­kol ,Kurum Amir­le­ri ,bazı si­ya­si parti ve sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri, ga­zi­ler , öğ­ren­ci ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
KUT­LA­MA PROG­RA­MI
29 Ekim Pa­zar­te­si günü saat 10:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da kut­la­ma prog­ra­mı dü­zen­len­di. Bin­e yakın ki­şi­nin Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­nı dol­dur­du­ğu , kut­la­ma prog­ra­mı coş­ku­su so­kak­la­ra taştı.
Prog­ram Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­lan­dı.Kay­ma­kam Mesut Çoban ile Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar prog­ra­ma ka­tı­lan hal­kın ve öğ­ren­ci­le­rin bay­ra­mı­nı kut­la­dı.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Kay­ma­kam Mesut Çoban yaptı. Çoban'ın vur­gu­la­yı­cı ko­nuş­ma­sı halk ta­ra­fın­dan be­ğe­niy­le kar­şı­la­na­rak de­fa­lar­ca al­kış­lan­dı.Ko­nuş­ma bi­ti­min­de ise otu­ran ka­tı­lım­cı­lar' da ayağa kal­ka­rak Kay­ma­kam Ço­ba­nı da­ki­ka­lar­ca al­kış­la­dı.Ço­ba­n özet­le ko­nuş­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''
Türk İnsanı , Cum­hu­ri­yet sa­ye­sin­de Dev­le­tin tek ve ger­çek sa­hi­bi ol­du­ğu­nun ve ha­ki­mi­ye­tin ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin ol­du­ğu­nun bi­lin­cin­de­dir.?Bi­li­yo­rum ve ina­nı­yo­rum ki ;aziz mil­le­ti­mi­zin her bir ferdi mil­le­ti­mi­zin kül­le­rin­den ye­ni­den doğ­du­ğu bu özel günü büyük bir coş­kuy­la ile idrak et­mek­te ; en sa­mi­mi duy­gu­lar­la kut­la­mak­ta­dır .
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Başta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su büyük önder Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ve onun kah­ra­man silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere, şanlı ta­ri­hi­mi­zin ölüm­süz sem­bol­le­ri olan aziz şe­hit­le­ri­mi­zi ,kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi bir kez daha rah­met min­net ve şük­ran duy­gu­la­rıy­la anı­yo­rum.Büyük Türk Mil­le­ti­nin ve siz Datça' lı hem­şe­ri­le­ri­min Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı tek­rar kut­lu­yor ;sev­gi­le­ri­mi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum'' dedi.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten şiiri, Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ren­ci­si Gizem Ya­zı­cı­er, Özcan Yıl­maz METAL Öğ­ren­ci­si Emir­can Çak­mak - İdil Erten ,Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu Öğ­ren­ci­si Hazal Ya­zı­cı ses­len­dir­di.Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu Ana­sı­nı­fı­nın ront gös­te­ri­si be­ğe­niy­le iz­len­di.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 4/A sı­nı­fı­nın halk oyunu gös­te­ri­si , Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 4/B sı­nı­fı­nın Zey­bek Halk Oyunu gös­te­ri­si ve Kent Kon­se­yi Datça Halk Oyun­la­rı Gru­bu­nun gös­te­ri­si be­ğe­niy­le iz­len­di.
Muğla'da il ça­pın­da dü­zen­le­nen Mes­lek Li­se­le­ri Oku­yor ya­rış­ma­sın­da ikin­ci­lik elde eden Özcan Yıl­maz Metal öğ­ren­ci­si Emir­can Çak­mak' ın ma­dal­ya ödü­lü­nü ,Kay­ma­kam Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ve­ril­di.
29 Ekim Cum­hu­ri­yet ko­şu­sun­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni ve­ril­me­si ve 29 Ekim Cumhuriyet  Bay­ra­mı ko­nu­lu resim, şiir ,kom­po­zis­yon ya­rış­ma­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni ,Gar­ni­zon Ko­mu­tan Erdim Fahri Zeren,Cum­hu­ri­yet Baş Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve Milli Eği­tim Mü­dü­re­si Nuray Kabaş verdi. ?Kut­la­ma Prog­ra­mı ödül­le­rin ve­ril­me­siy­le sona erdi.
NOT : Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 95. yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ger­çek­le­şen, Fener Alayı Gös­te­ri­si ve Cihan Yıl­dız kon­se­ri ha­be­ri , 30 Ekim Salı  tarihli -1690 sa­yı­lı ga­ze­te­mi­zi ha­zır­la­dı­ğı­mız za­man­dan sonra ger­çek­leş­ti­ği için , 02 Kasım Cuma ta­rih­li -1691 sa­yı­lı Ga­ze­te­miz­de ya­yın­la­na­cak­tır.Oku­yu­cu­la­rı­mı­za Say­gıy­la du­yu­ru­lur.


Bu haber 435 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer