22-04-2019 19:51 GÜNDEM

CHP İLÇE ÖRGÜTÜ'NDEN ''PROTESTO DEĞİL, ORGANİZE BİR EYLEM''

Sebiha ARSLAN : CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu'na ya­pı­lan sal­dı­rı­yı 81 ilde eş za­man­lı pro­tes­to için, Datça , CHP İlçe Baş­kan­lı­ğın­ca İlçe binasında dün saat 14:00 da (22.04.2019) basın açık­la­ma­sı düzenlendi.

 CHP  İLÇE ÖRGÜTÜ'NDEN ''PROTESTO DEĞİL, ORGANİZE BİR EYLEM''

 

CHP İlçe  Baş­ka­nı Aytaç Kurt 'un  yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı­na ,Belediye Başkanı Gürsel Uçar,yardımcısı İnci Bilgin,Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri , bir ­çok par­ti­li ve va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti
Kurt ,Dün ül­ke­mi­zin baş­ken­tin­de, he­pi­mi­zin şe­hi­di Meh­met­çi­ği­mi­zin ce­na­ze tö­re­nin­de, şe­hi­di­mi­zin ce­na­ze­si­ne ka­tı­lan tek si­ya­si parti li­de­ri olan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genel Baş­ka­nı­na hain bir sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du­ğu­nu ifade ede­rek, ''Bu hain sal­dı­rı aynı za­man­da şe­hi­di­miz Yener Kı­rık­çı'ya ve onun aile­si­ne karşı da ya­pıl­mış büyük bir say­gı­sız­lık­tır.''dedi.

PRO­TES­TO DEĞİL, ORGANİZE BİR EYLEM
Ya­pı­lan sı­ra­dan bir pro­tes­to değil diyen Kurt , ''Ya­pı­lan sı­ra­dan bir pro­vo­kas­yon da de­ğil­dir. Bu, son de­re­ce or­ga­ni­ze bir ey­lem­dir. Bu hain sal­dı­rı, ül­ke­mi­zin de­mok­ra­si­si­ne, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne ve iç hu­zu­ru­na karşı ya­pıl­mış­tır.''şek­lin­de ko­nuş­tu.
SAL­DI­RI­NIN AZ­METTİRİCİLERİ BELLİDİR
Bu sal­dı­rı­nın az­met­ti­ri­ci­le­ri belli ol­du­ğu­nu ifade eden Kurt , ''Adına ga­ze­te denen bir takım pa­çav­ra­lar­da kim­ler Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'ni ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­le­ri hedef gös­ter­diy­se; Bir takım ope­ras­yon ka­nal­la­rın­da kim­ler Sayın Genel Baş­ka­nı­mı­za idam teh­dit­le­rin­de bu­lun­duy­sa; Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­le­rin şehit ce­na­ze­le­ri­ne alın­ma­ma­sı için kim ta­li­mat ver­diy­se; Mey­dan­lar­da bu ül­ke­nin ku­ru­cu par­ti­si­ne, Gazi Mus­ta­fa Kemal'in ''İki büyük ese­rim­den biri'' de­di­ği, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'ne kim­ler ağza alın­ma­ya­cak ha­ka­ret ve teh­dit­ler­de bu­lun­duy­sa, bu sal­dı­rı­nın alt ya­pı­sı­nı ha­zır­la­yan­lar on­lar­dır.'' dedi.
AYNI EM­PER­YALİST GÜÇ­LERİN HİZMET­KAR­LA­RI
Kurt , ''Top­lu­mu­mu­za kin ve nef­ret to­hu­mu eken, bun­dan da si­ya­si rant bek­le­yen ze­hir­li dil ve bu dilin sa­hip­le­ri bugün ya­pı­lan bu hain sal­dı­rı­da pay sa­hi­bi­dir­ler. As­ke­ri­mi­ze kur­şun sı­ka­rak bu ül­ke­yi bölüp par­ça­la­ma­ya ça­lı­şan ha­in­ler­le, at­tı­ğı man­şet­ler­le mil­le­ti şehit ce­na­ze­le­ri üze­rin­den bölüp par­ça­la­ma­ya ça­lı­şan edep­siz­ler aynı em­per­ya­list güç­le­rin hiz­met­ka­rı­dır. Ara­la­rın­da açık­ça bir amaç bir­li­ği var­dır. Bun­la­rın ipini tutan odak­lar­da ay­nı­dır. Biz, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin her bir üyesi ola­rak, bu hain sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren za­val­lı­la­rın ar­ka­sın­da­ki güç­le­re karşı dim­dik ayak­tay­dık, ayak­ta dur­ma­ya da devam ede­ce­ğiz.'' ifade etti.
TÜRKİYE'Yİ KORKU VE TERÖR OR­TA­MI­NA SÜ­REK­LE­ME­YE ÇA­LI­ŞAN­LA­RA KARŞI UYA­NI­ĞIZ
Tür­ki­ye'yi korku ve terör or­ta­mı­na sü­rük­le­ye­rek, bu­la­nık suda balık av­la­ma­ya ça­lı­şan­la­ra karşı son derce uya­nı­ğız diyen Kurt , '' Buna fır­sat verme­ye­ce­ğiz. ''Gün kız­gın de­mi­ri so­ğut­ma gü­nüy­se'' her­kes de buna göre dav­ran­ma­lı­dır. Ancak de­mi­ri, bugün bile kız­dır­mak için çaba gös­te­ren si­ya­si­ler ol­du­ğu­nu üzü­le­rek gö­rü­yo­ruz bun­la­rı sağ­du­yu­ya davet edi­yo­ruz. Basit si­ya­si men­fa­at­ler için ül­ke­mi­zin tüm de­mok­ra­tik bi­ri­ki­mi bir­lik ve bü­tün­lü­ğü feda edi­le­mez.''dedi.

AN­KA­RA VALİSİ VE İÇ İŞLERİ BA­KA­NI DER­HAL İSTİFA ETMELİDİR
Kurt , ''Bu sal­dı­rı­nın ar­dın­da­ki güç ve az­met­ti­ri­ci­ler der­hal yargı önüne çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ken çok sa­yı­da soru var­dır. Bu so­ru­lar mut­la­ka ce­vap­lan­dı­rıl­ma­lı­dır, ka­mu­oyu mut­la­ka ra­hat­la­tıl­ma­lı­dır. Bu gi­ri­şi­min fa­il­le­ri bel­li­dir bu gü­ven­lik za­fi­ye­ti­ne se­be­bi­yet ve­ren­ler sal­dı­rı­nın bü­yü­me­si­ne se­yir­ci ka­lan­lar hak­kın­da der­hal ge­re­ken iş­lem­ler ya­pıl­ma­lı­dır. An­ka­ra Va­li­si ve İç İşleri Ba­ka­nı daha önce sarf etmiş ol­du­ğu söz­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak der­hal is­ti­fa et­me­li­dir.'' şek­lin­de ko­nuş­tu.

MİLLİ SA­VUN­MA BA­KA­NI­NI BAH­SETTİĞİ ''MESAJ'' NEDİR?
Bu arada Milli Sa­vun­ma Ba­ka­nı'na bir so­ru­muz var diyen Kurt , ''Genel Baş­ka­nı­mı­zı linç etmek is­te­yen ''o evi yakın'' diye ba­ğı­ran ha­in­le­re dönüp de ''Me­saj­la­rı­nı­zı ver­di­niz'' demek ne an­la­ma gel­mek­te­dir? Bu or­ga­ni­ze güruh ne me­sa­jı­nı ver­miş­tir, bu nasıl bir cüm­le­dir?''dedi.
Kurt , ''Bu ken­di­ni bil­mez­le­rin ver­mek is­te­di­ği mesaj bel­li­dir. Kim­ler de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­dık­la­rı da bel­li­dir. Bugün ve bu sa­at­ten sonra artık so­rum­lu­luk ma­ka­mın­da­ki­ler kul­lan­dık­la­rı dile özen gös­ter­me­li­dir­ler. Her­kes müs­te­rih olsun. Biz­ler ve aziz mil­le­ti­miz so­ğuk­kan­lı­lık­la, oy­nan­mak is­te­nen bu oyunu bo­za­cak güç­te­yiz. Biz­ler Kuvai Mil­li­ye' nin de­va­mı olan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si' yiz.'' şek­lin­de ko­nuş­tu.
Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise yapılan çirkinliği kınadığını belirterek özetle '' Demokrasiye  vurulan en son darbe bu olur. Bundan sonra hangi siyasi parti'nin Genel Başkanı olursa olsun böyle bir durumla karşılaşmaz . Bizler birbirimize karşı kavga etmeyi düşünen insanlar değiliz.Yaşasın demokrasi, yaşasın insana emeğe saygı'' dedi.


Bu haber 816 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer