16-03-2019 15:25 GÜNDEM

BAGIMSIZ MEC­LİS ÜYESİ ADAYI DÜN­DAR'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si Ba­ğım­sız Mec­lis Üyesi Adayı Dilek Dün­dar' dan basın açıklaması.

 BAGIMSIZ MEC­LİS ÜYESİ ADAYI DÜN­DAR'DAN BASIN AÇIKLAMASI

 Datça'da En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği kurucusu  ve halen  Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Dilek Dündar ,  31 Mart' ta gerçekleşecek olan  yerel seçimlerde , Datça  Be­le­di­ye­si Ba­ğım­sız Mec­lis Üyesi Adayı olduğunu açıklayarak  açıklamada bulundu.  Dündar ''

Mer­ha­ba Dat­ça­lı dost­lar.
31 Mart 2019 Pazar günü yerel se­çim­ler­de oy kul­la­na­ca­ğız.
Bil­di­ği­niz gibi ben, yıl­lar­dan be­ri­dir başta en­gel­li­ler ve aile­le­ri olmak üzere,çevre du­yar­lı­lı­ğı, hay­van dost­la­rı­mız, şe­hir­ci­lik, sağ­lık hiz­met­le­ri, kül­tür sanat gibi çok sa­yı­da sos­yal ve yar­dım­laş­ma alan­la­rın­da elim­den gel­di­ğin­ce fa­ali­yet gös­ter­mek­te­yim.
Bu fa­ali­yet­le­ri­mi Datça'da En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği'ni ku­ra­rak daha yay­gın ve etkin bir hale ge­tir­me­ye ça­lış­tım. Siz­le­rin gö­nül­den ka­tı­lım­la­rıy­la hızla bü­yü­ye­rek, art arda ba­şa­rı­lı pro­je­ler ya­pa­bil­dik ve yap­ma­ya devam edi­yo­ruz.
Bu süreç için­de hiç si­ya­set yap­ma­dım ve yap­ma­yı da dü­şün­me­dim.Ni­te­kim benim odak­lan­dı­ğım tek şey, daima DOĞA ve İNSAN oldu. Siz­le­rin hangi par­ti­ye oy ver­di­ği­niz­le il­gi­len­me­dim/il­gi­len­me­ye­ce­ğim de…Her par­ti­den, her si­ya­si gö­rüş­ten ar­ka­daş­la­rı­mız, baş­lat­tı­ğı­mız bütün pro­je­ler­de canla başla ça­lış­tı­lar ve ne yap­tıy­sak be­ra­ber ba­şar­dık.
Be­le­di­ye­miz, Kay­ma­kam­lı­ğı­mız, Muh­tar­la­rı­mız, diğer Yerel İdari Ku­rum­la­rı­mız, Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri­miz, Es­na­fı­mız, Köy­lü­müz, Sa­nat­çı­la­rı­mız, kı­sa­ca­sı­ Dat­ça sa­kin­le­ri bize inan­dık­la­rı için, ko­ca­man bir gö­nül­lü or­du­su ha­li­ne dö­nüş­tük.Ön­ce­lik­le aşık ol­du­ğum Datça'nın güzel hal­kı­na en derin sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Te­şek­kür ede­rim…Bu­ra­da ol­mak­tan ve bu­ra­da ol­ma­nız­dan çok mut­lu­yum.
Şimdi size bir tek­li­fim var!
Her hangi bir parti ide­olo­ji­si ya da si­ya­si görüş ta­şı­ma­dan,BA­ĞIM­SIZ ADAY ola­rak Be­le­di­ye Mec­li­si'ne girip, bu ve­si­le ile Datça'nın se­si­ni ve pro­je­le­ri­ni Dev­let er­kin­de daha yük­sek bir şe­kil­de du­yu­rup, he­def­le­ri­mi­zi yük­selt­mek is­ti­yo­rum.
Bu gi­ri­şi­mim­de bana OY ve­rir­se­niz, her zaman ol­du­ğu gibi yine İNSAN ayır­ma­dan, bu sefer daha büyük pro­je­le­re koş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
El­bet­te­ki mev­cut be­le­di­ye­miz ve si­ya­si par­ti­le­ri­miz Datça için ça­lı­şı­yor­lar.Ancak benim ça­lış­ma­la­rım, belki de on­la­rın dik­ka­tin­den kaçan ya da vakit bulup da sı­ra­ya ala­ma­dık­la­rı ama Dat­ça­lı'ların ih­ti­ya­cı olan ko­nu­lar ola­cak.?Zaten her­han­gi bir ko­nu­da çe­kin­me­den ara­dı­ğı­nız Dilek ab­la­nız, kar­de­şi­niz, ara­ka­da­şı­nı­zım.Far­kın­da ol­ma­dan Alo Dilek ha­li­ne dö­nüş­mü­şüm.İyisi mi dedim bari bunu da res­mi­leş­ti­re­yim. Bun­dan böyle ALO DİLEK HATTI gece 22:00 ye kadar size açık ola­cak.?Sağlı­ğım el ver­di­ğin­ce, gücüm yet­ti­ğin­ce he­ves­le ve gö­nül­le Datça için varım.
Ne der­si­niz? Be­le­di­ye Mec­li­si'ne gi­re­yim mi?
Dilek Dün­dar
En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı
Datça Be­le­di­ye­si Ba­ğım­sız Mec­lis Üyesi Adayı


Bu haber 352 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer