30-07-2018 17:07 GÜNDEM

AMAN DİKKAT! ORMAN YAN­GIN­LA­RI­NDA, İLK 5 'TEYİZ

Sebiha ARSLAN : TEMA Vakfı yaz mev­si­min­de ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la bir­lik­te artan orman yan­gı­nı ris­ki­ne dik­kat çekti. Orman Genel Mü­dür­lü­ğü'nün web say­fa­sın­da yer alan bil­gi­le­re göre son gün­ler­de or­ta­la­ma 11 yan­gın çı­kı­yor. Muğla, An­tal­ya, İzmir, Ma­ni­sa ve Hatay il­le­ri orman yan­gı­nı sı­ra­la­ma­sın­da ilk beşinci sırada.

 AMAN DİKKAT! ORMAN YAN­GIN­LA­RI­NDA, İLK 5 'TEYİZ


Tür­ki­ye'de 16 - 23 Tem­muz 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da 33 ilde 90'dan fazla orman yan­gı­nı çık­tı­ğı­na vurgu yapan TEMA Vakfı, yan­gın­la­rın büyük bir kıs­mı­nın insan kay­nak­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizdi.
Orman Genel Mü­dür­lü­ğü'nün web say­fa­sın­da yer alan bil­gi­le­re göre son gün­ler­de or­ta­la­ma 11 yan­gın çı­kı­yor. Muğla, An­tal­ya,  İzmir, Ma­ni­sa ve Hatay il­le­ri orman yan­gı­nı sı­ra­la­ma­sın­da ilk beş sı­ra­yı teş­kil edi­yor, 33 il­de­ki yan­gın­la­rın %50'si bu il­ler­de ger­çek­le­şi­yor.
TEMA Vakfı, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç, yayınladığı basın bülteninde vatandaşlara  yan­gın­la­rın yal­nız­ca ağaç­la­ra değil or­man­da ya­şa­yan tüm can­lı­la­ra zarar ver­di­ği­ni söy­le­di.
Yaz mev­si­min­de orman yan­gın­la­rın­da be­lir­gin bir artış gö­rü­lü­yor. Orman yan­gın­la­rı­nın büyük bir bö­lü­mü­nün pik­nik ateşi ya­kıl­ma­sı, si­ga­ra iz­ma­ri­ti atıl­ma­sı gibi ihmal ve ku­sur­lar­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç, yan­gın­la­rın yal­nız­ca ağaç­la­ra değil or­man­da ya­şa­yan tüm can­lı­la­ra zarar ver­di­ği­ni söy­le­di. Orman eko­sis­te­mi­nin büyük zarar gör­dü­ğü­ne dik­kat çeken Deniz Ataç, “Orman yan­gın­la­rıy­la ağaç­la­rın yanı sıra orman altı bitki ör­tü­sü­nü ve or­ma­nın için­de ya­şa­yan çok sa­yı­da can­lı­yı kay­be­di­yo­ruz. Her geçen yıl iklim de­ği­şik­li­ği­nin et­ki­siy­le yan­gın riski daha da ar­tı­yor. Or­man­lık alan­lar­da çok dik­kat­li dav­ran­ma­mız ge­re­ki­yor. Ya­pı­lan yan­lış bir ha­re­ket bin­ler­ce hek­tar orman ala­nı­nın ve can­lı­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden ola­bi­lir. Or­man­da ateş ya­kıl­ma­ma­sı, si­ga­ra iz­ma­rit­le­ri­nin or­ma­na atıl­ma­ma­sı ve bir yan­gın gö­rül­dü­ğün­de HEMEN ALO 177'nin aran­ma­sı ge­re­ki­yor” dedi.
Günde or­ta­la­ma 11 orman yan­gı­nı çı­kı­yor
Orman Genel Mü­dür­lü­ğü'nün web say­fa­sın­da yer alan bil­gi­le­re göre son gün­ler­de or­ta­la­ma 11 yan­gın çı­kı­yor. An­tal­ya, Muğla, İzmir, Ma­ni­sa ve Hatay il­le­ri orman yan­gı­nı sı­ra­la­ma­sın­da ilk beş sı­ra­yı teş­kil edi­yor, 33 il­de­ki yan­gın­la­rın %50'si bu il­ler­de ger­çek­le­şi­yor.
Yan­gı­na mü­da­ha­le sü­re­si 15 da­ki­ka­ya kadar indi

Tür­ki­ye'de 2002 yı­lın­da orman yan­gın­la­rı­na mü­da­ha­le sü­re­si or­ta­la­ma 40 da­ki­ka iken Orman Genel Mü­dür­lü­ğü'nün yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la bugün 15-16 da­ki­ka­ya kadar ge­ri­le­di. Erken haber alma sis­tem­le­ri­nin ku­rul­ma­sı ve he­li­kop­ter­le­rin de ara­la­rın­da yer al­dı­ğı yan­gın mü­da­ha­le araç­la­rı­nın ye­ni­len­me­si sü­re­nin azal­ma­sın­da et­ki­li olu­yor. Orman yan­gın­la­rı­na erken mü­da­ha­le edil­me­sin­de yurt­taş­la­ra da önem­li rol­ler dü­şü­yor. Yurt­taş­lar her­han­gi bir yan­gın ya da duman gör­dük­le­rin­de üc­ret­siz ALO 177 Orman Yan­gın İhbar Hattı'nı ara­ya­rak yan­gı­na erken mü­da­ha­le edil­me­si­ne des­tek ve­re­bi­lir­ler. Bu sa­ye­de yan­gın­la­ra daha kısa sü­re­de ula­şı­lı­yor ve bü­yü­me­si­ne imkan ve­ril­me­den küçük alan­lar­da kont­rol edi­li­yor.
Tür­ki­ye'de or­man­la­rın %60'ı yan­gın riski al­tın­da
Tür­ki­ye'de 1997-2017 yıl­la­rı ara­sın­da çıkan yak­la­şık 46 bin 200 adet orman yan­gı­nı ile 185.665 hek­tar (166 bin hek­tar­lık Tuz Gölü bü­yük­lü­ğü­nün de üze­rin­de) orman yandı. Çıkan orman yan­gın­la­rı­nın yak­la­şık %90' ının insan kay­nak­lı ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Bu yan­gın­la­rın:
%49'u ihmal ve dik­kat­siz­lik ola­rak ni­te­le­nen anız yakma, çöp­lük yan­gı­nı, avcı ve çoban ateşi, si­ga­ra, pik­nik ateşi, ener­ji nakil hattı, tra­fik ka­za­la­rı gibi se­bep­ler­den kay­nak­lan­dı. Ya­lo­va ili­nin 1,5 katı bü­yük­lü­ğün­de (yak­la­şık 123.000 hek­tar) orman ihmal ve ku­sur­lar ne­de­niy­le yandı.
%10'u terör, kun­dak­la­ma, orman açma ve diğer ne­den­ler­le ka­sıt­lı ola­rak çı­ka­rıl­dı.
%31'inin ne­de­ni sap­ta­na­ma­dı. Uz­man­lar bi­lin­me­yen ne­den­le­rin hemen hemen hep­si­nin insan kay­nak­lı ol­du­ğu­nu kabul edi­yor.
Doğal ne­den­ler­le çıkan orman yan­gın­la­rı, yanan or­man­la­rın yak­la­şık %3'ünü oluş­tu­ru­yor.
Sa­de­ce 2017 yılı ve­ri­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da yak­la­şık 2 bin 400 orman yan­gı­nı çıktı. Yak­la­şık 12 bin hek­tar­lık (16 bin fut­bol sa­ha­sı bü­yük­lü­ğün­de) bir orman alanı yandı. Yan­gın ba­şı­na beş hek­tar­lık ala­nın yan­dı­ğı ve bu yan­gın­la­rın %11'inin doğal, %89'unun insan kay­nak­lı (%6 kasıt, %30 ihmal ve dik­kat­siz­lik, %53 faili meç­hul) çık­tı­ğı tes­pit edil­di.

Yaz­la­rı sıcak ve kurak geçen Ak­de­niz ik­li­mi et­ki­si al­tın­da­ki Tür­ki­ye'de or­man­la­rın %60'ı yan­gın ris­kiy­le karşı kar­şı­ya. Kah­ra­man­ma­raş'tan baş­la­yıp Ak­de­niz ve Ege'yi ta­ki­ben İstan­bul'a kadar uza­nan 1700 km'lik ban­dın 160 km de­rin­li­ğin­de­ki bö­lü­mü yan­gın açı­sın­dan büyük risk ta­şı­yor. Bu alan­da yan­gı­na bi­rin­ci de­re­ce­de has­sa­si­yet ta­şı­yan 12 mil­yon hek­tar orman alanı bu­lu­nu­yor.
TEMA Vakfı ola­rak küçük ih­mal­le­rin fe­la­ket ge­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tı­yor, ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la bir­lik­te artan orman yan­gı­nı ris­ki­ne karşı tüm hal­kı­mı­zı dik­kat ve has­sa­si­yet gös­ter­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz. Can­la­rı pa­ha­sı­na yan­gın­lar­la mü­ca­de­le eden orman teş­ki­la­tı­mı­za ve it­fa­iye ekip­le­ri­mi­ze min­net­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Ay­rı­ca son gün­ler­de Yu­na­nis­tan'da çıkan orman yan­gı­nı, yan­gın­la­rın can­lı­lar için ne kadar büyük bir teh­li­ke ol­du­ğu­nu bir kez daha göz­ler önüne serdi. Yan­gın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den tüm can­lı­lar için üz­gü­nüz.


Bu haber 399 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer