01-03-2022 14:20 GÜNDEM

4 YIL ÖNCE YA­PIL­MISTI! Datça Be­le­di­ye­si'nin ta­kip­siz ve kont­rol­süz yap­tığı su­la­ma bo­ru­la­rı ye­ni­le­ni­yor

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2018 yı­lın­da ya­pı­lan Ata­türk Cad­de­si yol proje ça­lış­ma­la­rın­da, yer al­tı­na dö­şe­nen su­la­ma suyu ana hat­la­rın­da, her yıl arıza oluş­tur­du­ğu ge­rek­çe­siy­le, ye­ni­siy­le de­ğiş­ti­ri­li­yor.

 4 YIL ÖNCE YA­PIL­MISTI! Datça Be­le­di­ye­si'nin ta­kip­siz ve kont­rol­süz yap­tığı su­la­ma bo­ru­la­rı ye­ni­le­ni­yor

Edi­ni­len bil­gi­ye göre; 29.01.2018 ta­ri­hi iti­ba­riy­le Liman gi­ri­şin­den Şen­ka­ya Kav­şa­ğı­na kadar olan yolda 2 Etap­ ha­lin­de top­lam­da 15166 m² alan­da ' gra­nit, ba­zalt doğal küp taş­lar, beton, kanal temel ça­lış­ma­la­rı ile yol ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı, be­le­di­ye ekip­le­rin­ce ya­pıl­mış­tı.
Ya­pı­lan tek yön yol uy­gu­la­ma­sı ile Liman gi­ri­şi – Am­bar­cı Kav­şa­ğı­na kadar olan kı­sım­da ye­ter­li park alanı ya­pıl­ma­ma­sı da ek­le­nin­ce, o gün bu gün­dür esnaf ye­ter­li iş ya­pa­ma­mak­tan ya­kı­nı­yor.    Bazı esnaf dük­ka­nı­nı ka­pa­tır­ken, ba­zı­sı da iş ye­ri­ni başka böl­ge­ye ta­şı­ya­rak çözüm arı­yor.
Daha 4 yıl önce ya­pı­lan yolun yer al­tın­da­ki su­la­ma bo­ru­la­rı za­ma­nın­da ta­kip­siz,dikkatsiz  ve kont­rol­süz­ce ya­pıl­ma­sın­dan kay­nak­lı, sü­rek­li su pat­la­ğı ya­şan­dı­ğı için, Liman gi­ri­şin­den Am­bar­cı Kav­şa­ğı­na kadar olan           400 met­re­ çivarındaki kı­sımda­ki su­la­ma bo­ru­la­rı ye­ni­si ile  de­ğiş­ti­ri­li­yor.

Hal­kın, pa­ra­sıy­la (VERGİ) be­le­di­ye yet­ki­li­le­rin yap­tı­ğı hiz­me­tin, daha fazla çar çur ol­ma­ma­sı, milli ser­ve­te daha fazla zarar  ve­ril­me­me­si için, rahat kol­tuk­la­rı­nı        de­ğiş­tir­me­le­ri­ni   tav­si­ye edi­yo­ruz.
 
ZİRA...
 Yine 3-5 yıl önce, yüz­ler­ce ka­za­’ ya hatta bir çok ölüme ev sa­hip­li­ği yapan sözde " Akıl­lı" kav­şa­ğı­nı­zı ve her yağ­mur­da iş­yer­le­ri­ni sel basan es­na­fı, Datça - Re­şa­di­ye  yo­lu­nu­zu 'da yeri gel­miş­ken ha­tır­lat­mak  is­ti­yo­ruz!


Bu haber 1773 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer