03-10-2018 12:09 GÜNDEM

4 EKİM HAY­VAN­LA­RI KO­RU­MA GÜNÜ

Sebiha ARSLAN : Bizim gibi can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar '' YAŞAMA HAKKINA'' sahipler.. ''Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlar da sana merhamet etsin '' Hz.MEVLANA CAN DOSTLARIMIZIN 4 Ekim Dünya Hayvanların koruma günü nü kutluyoruz.

 4 EKİM HAY­VAN­LA­RI KO­RU­MA GÜNÜ

Can­lı­lar dün­ya­sı ; in­san­lar­dan, bit­ki­ler­den, ve hay­van­lar­dan olu­şur. İnsan­la­rın hay­van­lar­la olan iliş­ki­le­ri çok es­ki­le­re da­ya­nır. İlk çağ­lar­da in­san­lar, hay­van­lar­dan kor­ku­yor­lar­dı. Hay­van­lar­dan ko­run­mak için ev­le­ri­ni dağ­la­rın ya­maç­la­rı­na, ka­ya­lık­la­ra ku­ru­yor­lar­dı. Ön­ce­le­ri hay­van­la­rı sa­de­ce gıda ve yol­cu­luk aracı ola­rak gören in­san­la­rın za­man­la bakış açı­la­rı de­ğiş­miş, on­la­ra şef­kat gös­ter­me­ye, ev­cil­leş­tir­me­ye ve on­lar­la dost­luk­lar kur­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. İnsan­lar daha ilk çağda kedi, köpek, at, koyun, sığır, keçi gibi hay­van­la­rı ev­cil­leş­tir­di­ler. Ev­cil­le­şen hay­van­lar, in­san­la­rın yar­dım­cı­sı oldu. Bu in­san­la­rın çiz­dik­le­ri duvar re­sim­le­ri bu iliş­ki­nin ka­nı­tı­dır.

Ku­ru­lan bu sıcak iliş­ki in­san­la­rın, hay­van­la­rın ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­ri fik­ri­ni do­ğur­du. İnsan­lar ara­sın­da hay­van se­ven­ler git­tik­çe ço­ğal­ma­ya baş­la­dı. Bu in­san­la­rın amaç­la­rı hay­van­la­ra daha iyi dav­ra­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak, on­la­rı ko­ru­mak, daha se­ve­cen dav­ra­nıl­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak­tır. Bu dü­şün­ce­ye sahip hay­van se­ven­ler ilk kez İngil­te­re'de 1822 yı­lın­da bir araya gel­di­ler. Hay­van­la­rı ko­ru­mak, in­san­la­rın hay­van­la­ra iyi dav­ran­ma­la­rı­nı ve hay­van­la­rın daha iyi ko­şul­lar­da bes­len­me ve ko­run­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Bir­li­ği'ni kur­du­lar. Bu ha­re­ket daha sonra tüm dün­ya­ya ya­yıl­ma­ya baş­la­dı.

Yur­du­muz­da Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Der­ne­ği'nin 1908 yı­lın­da ku­rul­ma­sıy­la sis­tem­li ve dü­zen­li ola­rak hay­van so­run­la­rıy­la il­gi­le­nil­di. Der­nek­ler ku­rul­du, ko­nu­nun önemi git­tik­çe bü­yü­yor, in­san­lar yıl­lar­dır hay­van­la­ra karşı ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rın far­kı­na va­ra­rak on­la­rı ko­ru­mak is­ti­yor­lar­dı. . Aynı amaç­lı der­nek­ler bir­le­şe­rek Hol­lan­da'nın baş­ken­ti Lahey'de Dünya Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Fe­de­ras­yo­nu'nu oluş­tur­du­lar. 1931 yı­lın­da top­la­nan bu ku­ru­luş 4 Ekim'i Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Günü ilan etti.

Hay­van­lar, duyu ve ha­re­ket ye­te­nek­le­ri olan can­lı­lar­dır. Hay­van­la­rın sa­hip­le­ri­ne bağ­lı­lık­la­rı, hay­van sev­gi­si­nin doğup bü­yü­me­si­ne yar­dım­cı oldu. Pek çok ki­tap­ta, film­ler­de, sa­hip­le­ri için ca­nı­nı veren hay­van öy­kü­le­ri­ni okur, iz­le­riz.

Hay­van­la­rı seven in­san­lar, hay­van has­ta­lık­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek için ça­lış­tı­lar. Bugün uygar ül­ke­ler­de hay­van has­ta­ne­le­ri ku­rul­muş­tur. Ve­te­ri­ner­ler hay­van has­ta­lık­la­rı­nı be­lir­le­yip iyi­leş­ti­ri­yor­lar. Hay­van has­ta­lık­la­rı­na karşı önlem alı­nı­yor. Hay­van­la­rı has­ta­lık­lar­dan ko­ru­mak için aşı ya­pı­lı­yor.

Baş­lı­ca be­sin­le­ri­miz olan et, süt, yu­mur­ta, yağ hay­van­lar­dan sağ­la­nır. Gi­ye­cek­le­ri­mi­zin bir bö­lü­mü de hay­van­la­rın de­ri­sin­den, yün ve tüy­le­rin­den ya­pı­lır. İnsan sağ­lı­ğı için ge­rek­li olan aşı ve se­ru­mun ya­pıl­ma­sın­da da hay­van­lar­dan ya­rar­la­nı­lır. Evin ke­di­si ev­de­ki za­rar­lı bö­cek­le­ri ve fa­re­le­ri ya­ka­lar. Köpek evi­mi­zi ve hay­van­la­rı­mı­zı korur, bize bek­çi­lik yapar. Ta­vu­ğun yu­mur­ta ve etin­den, ho­ro­zun se­sin­den, tü­yün­den ve etin­den fay­da­la­nı­rız. At, eşek ve katır gibi hay­van­la­rın gü­cün­den fay­da­la­nı­rız, yük­le­ri­mi­zi ta­şır­lar, ara­ba­la­rı­mı­zı çe­ker­ler, bizi de ta­şır­lar. Manda, inek, koyun bize süt, et verir. Öküz tar­la­mı­zı, har­ma­nı­mı­zı sürer, ara­ba­mı­zı çeker. Ka­fes­te­ki ka­nar­ya­nın ötü­şü­nü din­le­mek, ak­var­yum­da­ki ba­lık­la­rı sey­ret­mek bizi din­len­di­rir. Çi­çek­ten çi­çe­ğe, ağaç­tan ağaca do­la­şan bö­cek­ler, bit­ki­le­rin ço­ğal­ma ola­yı­na yar­dım­cı olur. Çev­re­miz­de­ki hay­van­lar­dan doğ­ru­dan doğ­ru­ya veya do­lay­lı ola­rak ya­rar­la­nı­yo­ruz. Kuş­ku­suz akrep, yılan gibi za­rar­lı hay­van­lar da var­dır. Bu ze­hir­li hay­van­lar­dan ken­di­mi­zi ko­ru­ma­lı­yız.

Hay­van­la­rı se­ven­ler, in­san­la­rı daha içten se­ver­ler. Hay­van dost­la­rı mutlu ol­ma­yı sev­gi­de arar­lar. Hay­van­la­rı ko­ru­ya­lım. Hay­van­la­ra ezi­yet et­me­ye­lim. Hay­van­la­rı se­ve­lim. On­la­ra yar­dım­cı ola­lım. Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Günü'nde öğ­ren­dik­le­ri­mi­zi yaşam boyu uy­gu­la­ya­lım.

HAY­VAN­LA­RIN KO­RUN­MA­SI İÇİN NELER YA­PA­LIM

1- Zor du­rum­da kal­mış hay­van­la­rı ko­ru­ya­lım. On­la­rın ba­kı­mı­na yar­dım­cı ola­lım.
2- Ba­kı­mı­nı üst­len­di­ği­miz hay­van­la­rın yi­ye­cek­le­ri­ni, içe­cek­le­ri­ni dü­zen­li ve­re­lim. Aşı­la­rı­nı za­ma­nın­da yap­tı­ra­lım.
3- Hay­van­la­ra ezi­yet edil­me­si in­san­lık­la bağ­daş­maz. Öte yan­dan bu dav­ra­nış ya­sa­la­rı­mı­za göre suç­tur. Bu suçu iş­le­yen­le­ri uya­ra­lım.
4- Kuş­la­rın, ka­rın­ca­la­rın yu­va­la­rı­nı boz­ma­ya­lım. Yu­mur­ta­la­rı­nı al­ma­ya­lım. Av­lan­ma mev­si­mi dı­şın­da ke­sin­lik­le av hay­van­la­rı­nı av­la­ma­ya­lım.
5- Hay­van­la­rı kor­kut­ma­ya­lım, ür­küt­me­ye­lim. On­la­ra şa­ka­dan da olsa ezi­yet et­me­ye­lim.
6- Ba­ka­ma­ya­ca­ğı­mız hay­van­la­rı eve al­ma­ya­lım. Biz al­maz­sak belki ba­ka­bi­lecek biri alır.
7- Yi­yecek ar­tık­la­rı­mı­zı, özel­lik­le ek­me­ği, çöp­lü­ğe ata­ca­ğı­mı­za ya­kı­nı­mız­da bu­lu­nan hay­van bes­le­yi­ci­le­ri­ne ve­re­lim.
8- Sa­pan­la kuş av­la­ma­ya­lım. Av­la­mak is­te­yen­le­re engel ola­lım.  (Alıntıdır)


Bu haber 575 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer