24-05-2019 11:41 GÜNDEM

2019 'UN İLK İLÇE İNSAN HAK­LA­RI KU­RU­LU TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da 2019 'un ilk İlçe İnsan Hak­la­rı Kurul Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı

 2019 'UN İLK İLÇE İNSAN HAK­LA­RI KU­RU­LU TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 


Salı günü ( 21.05.2019) saat 11:30 da, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı top­lan­tı sa­lo­nun­da , Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan 16 üye, aynı gün İlçe Ku­ru­lu­nun daha ve­rim­li ça­lı­şıl­ma­sı için üç fark­lı ko­nu­da ko­mis­yon  ku­ru­la­rak , ''Halk­la İliş­ki­ler ve İle­ti­şim Ko­mis­yo­nu'' , ''İnsan Hak­la­rı Eği­ti­mi ve İnsan Hak­la­rı Bi­lin­ci­ni Ge­liş­tir­me Ko­mis­yo­nu'' ve ''İnsan Hak­la­rı İhlal­le­ri­ni Araş­tır­ma ,İnce­len­me ve De­ğer­len­dir­me Ko­mis­yo­nu'' üye se­çi­mini de ger­çek­leş­ti­rdi.
Kay­ma­kam Çoban yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da “İl ve İlçe İnsan Hak­la­rı Ku­rul­la­rı­nın Ku­ru­luş, Görev ve Ça­lış­ma Esas­la­rı Hak­kın­da Yö­net­me­lik” ge­re­ğin­ce top­lum­da ve kamu gö­rev­li­le­rin­de insan hak­la­rı bi­lin­ci­ni ge­liş­tir­mek, insan hak­la­rı­nı ko­ru­mak, ihlal id­di­ala­rı­nı in­ce­le­mek ve araş­tır­mak, insan hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı­nın önün­de­ki en­gel­ler ile hak ih­lal­le­ri­ne yol açan sos­yal, si­ya­si, hu­ku­ki ve idari ne­den­le­ri in­ce­le­mek, araş­tır­mak ve bun­la­rın çö­zü­mü­ne iliş­kin öne­ri­ler­de bu­lun­mak üzere Kay­ma­kam­lık bün­ye­mizde  oluş­tu­ru­lan “İlçe İnsan Hak­la­rı Ku­ru­lu” 2019 yı­lı­nın ilk top­lan­tı­sı­na he­pi­niz hoş gel­di­niz .2003 yı­lın­dan bu yana fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­ren İlçe İnsan Hak­la­rı Ku­ru­lun­da gö­rev­li bu­lu­nan üye­le­rin bir kıs­mı­nın emek­li­lik, bir kıs­mı­nın görev ye­ri­nin de­ğiş­me­si ne­de­niy­le ye­ni­den be­lir­le­di­ği­miz siz üye­le­ri­miz­le bir­lik­te ol­mak­tan mutlu ol­du­ğu­mu be­lirt­mek is­te­rim ''dedi.
Gazetemiz Genel Yayın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  ve TRT Datça Sorumlusu Sebiha Arslan 'da Komisyonda '' Halkla İlişkiler  ve İletişim Komisyonu üyesi olarak yetkilendirilenler arasında yer aldı.
GERÇEKLEŞEN TOPLANTIDA  ''  SÖZ ALAN KO­NUŞ­MA­CI­LAR ŞU GÖ­RÜŞ­LE­Rİ VE İS­TEM­LE­Rİ DİLE GE­TİR­Dİ­
Bun­dan son­ra­ki top­lan­tı gün­dem­le­ri­nin daha ön­ce­den bil­di­ril­me­si,
Kı­yı­la­rın hal­kın malı ol­du­ğu, MUÇEV de­ni­len bir ti­ca­ri iş­let­me ta­ra­fın­dan şu anda işgal edil­di­ği,bunun için açıl­mış da­va­lar bu­lun­du­ğu,hep bir­lik­te bir mü­ca­de­le­nin ve­ril­me­si ge­rek­li­li­ği,
Tek­ne­le­rin Simi ve Rodos'tan gelip, Datça'da alış veriş ya­pa­ma­dık­la­rı üze­rin­de du­rul­du. Bunun da ti­ca­re­ti olum­suz et­ki­le­di­ği,Kı­yı­lar­da duş ka­bi­ni ve ye­ter­li tu­va­let bu­lun­ma­dı­ğı,
Es­na­fın ve diğer ti­ca­ret er­ba­bı­nın eti­ket ve fiyat ta­ri­fe lis­te­le­ri­ni gö­rü­nen yer­le­re as­ma­dı­ğı gibi konular  en  konuşulan konu maddeleri  oldu.
Kay­ma­kam Mesut Çoban; Ku­ru­lun ça­lış­ma­la­rı­nı tüm STK larla pay­la­şa­cak­la­rı­nı, ay­rı­ca bu ku­ru­la tüm STK ları davet ettiğini belirterek '' İlk toplantı olmasına rağmen çok  verimli bir toplantı gerçekleşti.Bundan sonraki toplantılarımızı   daha geniş bir zaman dilimde gerçekleştireceğiz, teşekkür ediyorum'' dedi. 


Bir son­ra­ki top­lan­tı­ 12 Ha­zi­ran 2019 günü saat: 14.00 de Be­le­di­ye Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.


Bu haber 389 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer