11-03-2019 21:09 GÜNDEM

GEKA, MALİ DES­TEK PROGRAMINI DATÇA 'DADA AN­LA­TA­CAK

Sebiha ARSLAN : Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı (GEKA) ilan et­ti­ği Güçlü Sa­na­yi ve Temiz Üre­tim adlı iki Mali Des­tek Prog­ra­mın­dan olu­şan Proje Tek­lif Çağ­rı­sı'nı ta­nıt­mak ve po­tan­si­yel ya­rar­la­nı­cı­la­rı bil­gi­len­dir­mek için dü­zen­le­di­ği top­lan­tı­la­rın 3'ün­cü­sü­nü Datça' da 14 Mart 2019 ta­ri­hin­de ya­pa­cak.

  GEKA, MALİ DES­TEK PROGRAMINI DATÇA 'DADA AN­LA­TA­CAK

 

Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de 14 Mart 2019 Per­şem­be günü saat 10:30'da ger­çek­le­şecek top­lan­tı­da GEKA Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan, prog­ram hak­kın­da po­tan­si­yel baş­vu­ru sa­hip­le­ri­ne de­tay­lı bil­gi­ler ve­ri­lecek.
Kar Amacı Güden İşlet­me­le­re Yö­ne­lik Güçlü Sa­na­yi ve Temiz Üre­tim Mali Des­tek Prog­ram­la­rı'ndan olu­şan 2019 yılı Proje Tek­lif Çağ­rı­sıy­la il­gi­li ay­rın­tı­lı bilgi almak is­te­yen Datça 'da ki KOBİ sta­tü­sün­de­ki iş­let­me­le­rin yet­ki­li­le­ri 14 Mart 2019 Per­şem­be günü ger­çek­leş­ti­ri­lecek top­lan­tı­ya ka­tı­la­bi­lir­ler. Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı kap­sa­mın­da, GEKA uz­man­la­rı ta­ra­fın­dan po­tan­si­yel proje aday­la­rı­na prog­ram­la­rın büt­çe­si ve içe­ri­ği, baş­vu­ru ko­şul­la­rı, örnek proje ko­nu­la­rı ve proje baş­vu­ru­su­nun nasıl ya­pı­la­ca­ğı­na dair de­tay­lı bil­gi­len­dir­me ya­pı­lır­ken ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı da ce­vap­lan­dı­rı­la­cak.
GEKA'nın fa­ali­yet ala­nın­da­ki Muğla ,Aydın, De­niz­li il mer­kez­le­rin­de­ki top­lan­tı­la­rın ar­dın­dan bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı her üç ilin il­çe­le­rin­de devam edecek. Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nın Muğla ili kıs­mın­da Mart ayı bo­yun­ca sı­ray­la; Köy­ce­ğiz, Or­ta­ca, Ya­ta­ğan, Ka­vak­lı­de­re, Sey­di­ke­mer, Fet­hi­ye, Datça, Mar­ma­ris, Bod­rum ve Milas il­çe­le­rin­de bil­gi­len­dir­me­ler devam edecek. İl ve ilçe mer­kez­le­rin­de dü­zen­le­necek top­lan­tı­la­rın tarih ve yer­le­riy­le il­gi­li bil­gi­le­re ulaş­mak is­te­yen po­tan­si­yel baş­vu­ru aday­la­rı ajan­sın geka.?gov.?tr in­ter­net ad­re­sin­den takip ede­bi­lir­ler.
Ajans­tan ya­pı­lan açık­la­ma­da top­lam 30 mil­yon büt­çe­li GEKA 2019 yılı Proje Tek­lif Çağ­rı­sı kap­sa­mın­da yü­rü­tü­lecek Güçlü Sa­na­yi ve Temiz Üre­tim Mali Des­tek Prog­ram­la­rı­na proje sun­mak is­te­yen tüm pay­daş­la­rın bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­na davet edil­di­ği be­lir­til­di. Bunun ya­nın­da pro­je­le­rin sis­tem­de baş­vu­ru­su­nun nasıl ya­pı­la­ca­ğı, pro­je­le­rin nasıl ha­zır­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, gibi ko­nu­la­rın ele alın­dı­ğı üc­ret­siz proje yazma eği­tim­le­ri­nin de ajans ta­ra­fın­dan ve­ri­le­ce­ği ifade edil­di.


Bu haber 362 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer