25-01-2022 17:22 GÜNDEM

EMLAK DA­NIŞ­MAN­LI­ĞI SINAV HARÇ­LA­RI, AV­RU­PA BİRLİĞİ FO­NUN­DAN KAR­ŞI­LA­NA­CAK!

Sebiha ARSLAN : Datça Esnaf Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş, 9-10-11 Şubat'ta, Datça Esnaf Oda­sın­da ya­pı­la­cak olan hibe destekli, Emlak Da­nış­man­lı­ğı Sı­nav­la­rı ile ilgili, '' bu mes­lek­le­ri yap­mak is­te­yen ve bu sek­tör­ler­de iş yeri açmak is­te­yen vatandaşlarımızın bilgisine sunarım'' dedi.

  EMLAK DA­NIŞ­MAN­LI­ĞI SINAV HARÇ­LA­RI,  AV­RU­PA BİRLİĞİ FO­NUN­DAN KAR­ŞI­LA­NA­CAK!

Başkan Demirtaş yaptığı açıklamada ''Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­len ve ak­re­di­te edi­len bel­ge­len­dir­me ku­ru­luş­la­rın­ca ya­pı­lan Emlak da­nış­man­lı­ğı sınav harç üc­ret­le­ri belli bir süre ve kon­ten­jan da­hi­lin­de Av­ru­pa Bir­li­ği Hibe fo­nun­dan kar­şı­la­na­cak olup emlak da­nış­man­lı­ğı sı­na­vı­na gi­recek olan aday­lar önce sınav harç­la­rı­nı kendi banka hesap nu­ma­ra­la­rın­dan ya­tı­ra­cak­lar ve sı­nav­lar­da ba­şa­rı­lı olan aday­la­rın sınav üc­ret­le­ri ken­di­le­ri­ne MYK ta­ra­fın­dan banka he­sap­la­rı­na iade edi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ba­şa­rı­lı olan aday­lar sa­de­ce MYK belge üc­re­ti olan 250 TL belge üc­re­ti­ni ken­di­le­ri kar­şı­la­ya­cak­lar­dır.

KON­TEN­JAN­LAR SI­NIR­LI OLUP BAŞ­VU­RU­LA­RIN HEMEN YA­PIL­MA­SI GE­REK­MEK­TEDİR.

Baş­vu­ru­lar için kon­ten­jan­la­rın sı­nır­lı sa­yı­da ve Av­ru­pa Bir­li­ği Hibe Fo­nun­dan ay­rı­lan büt­çe­nin sı­nır­lı ol­du­ğu yö­nün­de bil­gi­len­di­ril­dik­le­ri­ni be­lir­ten Datça Esnaf Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş, bu mes­lek­le­ri yap­mak is­te­yen ve bu sek­tör­ler­de iş yeri açmak is­te­yen ki­şi­le­rin bu fır­sa­tı iyi de­ğer­len­dir­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, baş­vu­ru şart­la­rı ve de­tay­lı bilgi için 0 555 999 9948 / 0 555 999 48 48 no' lu te­le­fon­la ile­ti­şim kur­ma­la­rı­nı be­lirt­ti.

AMA­CI­MIZ ODA ÜYE­LERİMİZİ VE GİRİŞİMCİLERİMİZİ BU DES­TEK­LER­DEN FAY­DA­LAN­DIR­MAK.

Emlak Da­nış­man­lı­ğı Sı­na­vı­na ya­pı­lan son dü­zen­le­me ile il­köğ­re­tim me­zun­la­rı da ka­tı­la­bi­lecek. Ba­şa­rı­lı olan­lar myk bel­ge­le­ri­ni ala­rak, diğer yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­rek ve bel­ge­le­ri­ni de ala­rak, em­lak­çı­lık ya­pa­bi­le­cek­le­ri gibi emlak ofisi de aça­bi­le­cek­ler.
Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı'nca gay­ri­men­kul alım satım ti­ca­re­ti ile uğ­ra­şan, em­lak­çı­lık ya­pan­la­rı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren kri­tik bazı dü­zen­le­me­ler geç­ti­ği­miz ay­lar­da Resmi Ga­ze­te' de ya­yım­la­na­rak, 2021 yılı Ta­şın­maz Ti­ca­re­ti hak­kın­da yeni yö­net­me­lik­te em­lak­çı­lık ya­pa­bil­me şartı il­köğ­re­ti­me in­di­ril­di­ği kay­de­dil­miş­ti.
Ya­şa­nan ge­liş­me­nin ar­dın­dan il­köğ­re­tim me­zun­la­rı­nın da artık baş­vu­ra­bi­le­ce­ği sı­nav­la­ra 9/10/11 Şubat'ta Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar oda­sın­da ya­pı­la­cak­tır.

İLKO­KUL,OR­TA­OKUL,İLKÖĞ­RETİM ME­ZUN­LA­RI EMLAK OFİSİ AÇABİLE­CEK­LER!

Ocak ayı iti­ba­riy­le ka­yıt­la­rın baş­la­dı­ğı­nı ve ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan Emlak Da­nış­man­lı­ğı Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si Sı­na­vı'nın özel­lik­le il­köğ­re­tim me­zun­la­rı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu­na de­ği­nen Baş­kan De­mir­taş, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de emlak işi ile uğ­ra­şan yüz bin­le­ri ya­kın­dan il­gi­len­di­ren yeni yö­net­me­lik ile lise şar­tı­nın res­men kal­dı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
De­mir­taş, “Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len emlak alım satım işi ile uğ­ra­şan­la­rı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren yeni bir yö­net­me­lik geç­ti­ği­miz 16 Nisan 2021 yı­lın­da re­vi­ze ede­rek ya­yım­lan­dı. Artık il­köğ­re­tim me­zu­nu olan her­kes em­lak­çı­lık ya­pa­bi­lecek. Ta­şın­maz Ti­ca­re­ti Yö­net­me­li­ği Emlak ve gay­ri­men­kul sek­tö­rü­ne il­gi­len­di­ren ve uzun za­man­dır bek­len­ti için­de olan il­köğ­re­tim me­zun­la­rı­na yö­ne­lik yetki bel­ge­si ve­ril­me hakkı ta­nın­dı. Sek­tör­de il­ko­kul me­zun­la­rı­na yö­ne­lik mağ­du­ri­yet oluş­tu­ran uy­gu­la­ma ola­rak anı­lan yö­net­me­lik­te­ki bu uy­gu­la­ma böy­le­ce gi­de­ril­miş oldu” dedi.
Mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si sı­nav­la­rı için baş­vu­ru­la­rın; Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar oda­sı­na veya Sınav Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nün, 0 555 999 99 48 / 0 555 999 48 48 nolu te­le­fon nu­ma­ra­la­rın­dan direk ka­yıt­la­rın­da ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirtildi.


Bu haber 357 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer