10-05-2019 12:55 GÜNDEM

DATÇA, Tİ­YAT­RO FES­Tİ­VA­LİYLE 50 BİN Tİ­YAT­RO­ SE­VERİ AĞIR­LA­MA­YA HA­ZIR­LA­NI­YOR

Sebiha ARSLAN : Geç­ti­ği­miz yıl ilki ger­çek­leş­ti­ri­len Datça Ti­yat­ro Fes­ti­va­li bu yıl da sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­mak için gün sa­yı­yor. 26-30 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek olan Datça Ti­yat­ro Fes­ti­va­li'ni geçen yıl 3 günde yak­la­şık 25 bin ki­şi­ ka­tı­lır­ken, fes­ti­val bu yıl prog­ra­mı ge­niş­le­te­rek 5 günde 50 bin sa­nat­se­ve­ri ağır­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

  DATÇA, Tİ­YAT­RO FES­Tİ­VA­LİYLE  50 BİN Tİ­YAT­RO­ SE­VERİ AĞIR­LA­MA­YA HA­ZIR­LA­NI­YOR

Fes­ti­val kap­sa­mın­da Datça'nın mer­ke­zin­de bir ti­yat­ro adası oluş­tu­ru­la­rak, sah­ne­le­necek yeni oyun­lar, söy­le­şi­ler, ünlü ti­yat­ro­cu­lar­la atöl­ye­ler, fes­ti­val yer­leş­ke­sin­de­ki büyük Pa­na­yır Alanı'nda ya­pı­la­cak kon­ser­ler, et­kin­lik­ler ve eği­tim­ler­le dop­do­lu bir içe­rik su­nu­la­cak. Ye­tiş­kin­ler kadar ço­cuk­lar için fark­lı et­kin­lik­le­re ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak fes­ti­val, ti­yat­ro öğ­ren­ci­le­ri ile pro­fes­yo­nel sa­nat­çı­la­rı bir araya ge­ti­ren ye­ni­lik­çi bir eği­tim prog­ra­mı­nı da içe­ri­yor.
Datça Amfi Ti­yat­ro­su'nda ser­gi­le­necek ti­yat­ro oyun­la­rı­nın ve Pa­na­yır Alanı'ndaki büyük çaplı kon­ser­le­rin yanı sıra bu sene ilk kez ku­ru­la­cak olan Al­ter­na­tif Sahne'de ger­çek­leş­ti­ri­lecek et­kin­lik­ler, prog­ram­lar, oyun­lar, stand-up gös­te­ri­le­ri ve bir­çok yan et­kin­lik ile sanat ve eğ­len­ce bir arada ola­cak.


Bu haber 439 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer